Etični kodeks

Etični kodeks Mednarodne coaching zveze (ICF) opisuje temeljne vrednote ICF, etična načela in etične standarde vedenja za vse strokovnjakinje ICF. ICF je uvedel trenutno različico kodeksa januarja 2020.

Lia Bordon ICF Member

ETIČNI KODEKS ICF
Etični kodeks Mednarodne coaching zveze (ICF) opisuje temeljne vrednote ICF, etična načela in etične standarde vedenja za vse strokovnjakinje ICF. ICF je uvedel trenutno različico kodeksa januarja 2020.

Etični kodeks je sestavljen iz petih (5) glavnih delov:
1. Uvod
2. Ključne definicije
3. Temeljne vrednote in etična načela ICF
4. Etični standardi
5. Zaveza

1. Uvod

Etični kodeks ICF opisuje temeljne vrednote ICF ter etična načela in etične standarde vedenja za vse strokovnjakinje ICF (glej definicije). Izpolnjevanje etičnih standardov obnašanja ICF je prva od temeljnih coaching kompetenc ICF. To je “Demonstrirati etično prakso: razumeti in dosledno uporabljati etiko in standarde coachinga.”

Etični kodeks ICF služi ohranjanju integritete ICF in coaching poklica na globalnem nivoju tako, da:
• postavlja standarde ravnanja v skladu s temeljnimi vrednotami in etičnimi načeli ICF,
• vodi etično refleksijo, izobraževanja in odločanje,
• določa in ohranja standarde coachinj ICF z lastnim postopkom preverjanja etičnega ravnanja,
• zagotavlja podlage za usposabljanje o ICF etiki v programih, ki jih akreditira ICF.

Etični kodeks ICF velja, kadar se ICF strokovnjakinje kot takie predstavljajo v kakršni koli interakciji povezani s coachingom. To velja ne glede na to, ali je bil vzpostavljen coaching odnos ali ne (glejte definicije). Ta kodeks opredeljuje etične obveznosti strokovnjakinj ICF, ki delujejo v svojih različnih vlogah kot coachinja, coachinja supervizorka, mentorica coachinja, trenerka ali študentka (coach-in-training), ali pa so v vlogi vodstva ICF oziroma vlogi podpornega osebja (glejte definicije).

Čeprav postopek presoje etičnega ravnanja velja samo za strokovnjakinje ICF, tako kot zaveza, je osebje ICF prav tako zavezano etičnemu ravnanju ter temeljnim vrednotam in etičnim načelom, ki so podlaga za ta etični kodeks ICF.

Izziv etičnega ravnanja je, da se bodo strokovnjakinje ICF neminovno srečevale s situacijami, ki zahtevajo odgovore na nepričakovana vprašanja, razreševanje dilem in rešitve problemov. Ta etični kodeks je namenjen pomoči tistim osebam, za katere velja kodeks, tako da jih usmeri k različnim etičnim dejavnikom, ki jih bo morda treba upoštevati, in pomaga pri prepoznavanju alternativnih načinov pristopa k etičnemu vedenju.

Strokovnjakinje ICF, ki sprejemajo etični kodeks, si prizadevajo biti etične, četudi to vključuje sprejemanje težkih odločitev ali pogumno ravnanje.

2. Ključne definicije

»Klientka«—posameznica ali ekipa/skupina, ki jo usposablja coachinja, coachinja pod mentorstvom ali supervizijo, coachinja na usposabljanju oziroma študentka, ki se usposablja za coachainjo.
»Coaching« – sodelovanje s klientko v ustvarjalnem procesu in razmišljanju, ki klientko navdihuje, da poveča svoj osebni in poklicni potencial.
»Coaching odnos«— odnos, ki ga vzpostavita strokovnjakinja ICF in klientka na podlagi dogovora, ki opredeljuje odgovornosti in pričakovanja obeh strani.
»Kodeks«—Etični kodeks ICF
»Zaupnost« – zaščita vseh informacij, pridobljenih v zvezi z izvajanjem coachinga, razen če je podano soglasje za objavo.
»Konflikt interesov«—situacija, v kateri je strokovnjakinja ICF vpletena v več interesov, kjer bi lahko služenje enemu interesu delovalo v nasprotju z drugim interesom ali bilo v nasprotju z njim. To je lahko finančno, osebno ali kako drugače.
»Enakost« – položaj, v katerem vsi ljudje doživljajo vključenost, dostop do virov in priložnosti, ne glede na njihovo raso, etnično pripadnost, nacionalno poreklo, barvo kože, spol, spolno usmerjenost, spolno identiteto, starost, veroizpoved, priseljenski status, duševno ali telesno prizadetost in druga področja razlik med ljudmi.
»ICF Strokovnjakinja«—posameznikca, ki se predstavlja kot članica ICF ali imetnikca akreditacije ICF v vlogah, ki vključujejo, a niso omejene na coachinjo, coachinjo supervizorko, mentorico coachinjo, trenerko coachinjo in študentko coachinga.
»Osebje ICF«— podporno osebje ICF v pogodbenem razmerju z ICF, ki zagotavlja strokovne storitve upravljanja in administrativne storitve v imenu ICF.
»Interna coachinja«— posameznica, ki je za krajši ali polni delovni čas zaposlena v organizaciji in v tej organizaciji coacha zaposlene.
»Sponzorica«— subjekt (vključno z njegovimi predstavnicami), ki plača in/ali organizira ali definira storitve coachinga, ki jih je treba zagotoviti.
»Podporno osebje«—ljudje, ki delajo za strokovnjakinje ICF v podporo njihovim klientom.
»Sistemska enakost« – enakost spolov, rasna enakost in druge oblike enakosti, ki so institucionalizirane v etiki, temeljnih vrednotah, politikah, strukturah in kulturi skupnosti, organizacij, narodov in družbe.

3. Temeljne vrednote in etična načela ICF

Etični kodeks ICF temelji na temeljnih vrednotah ICF in dejanjih, ki izhajajo iz njih. Vse vrednote so enako pomembne in druga drugo podpirajo. Te vrednote so ambiciozne in jih je treba uporabiti kot podlago za razumevanje in razlago standardov. Od vseh strokovnjakinj ICF se pričakuje, da bodo v vseh svojih interakcijah predstavljale in širile te vrednote.

4. Etični standardi

Za poklicno udejstvovanje strokovnjakinj ICF veljajo naslednji etični standardi:

Razdelek I—Odgovornost do strank

Kot strokovnjakinja ICF:
• Pojasnim in zagotovim, da pred ali na prvem srečanju moja klientka in sponzorka(-ji) razume(jo) naravo in potencialno vrednost coachinga, naravo in meje zaupnosti, finančne dogovore in vse druge pogoje dogovora o coachingu.
• Pripravim dogovor o vlogah, odgovornostih in pravicah vseh strani, ki sodelujejo z mojo klientko in sponzorkami(ji) pred pričetkom izvajanja mojih storitev.
• Ohranjam najstrožjo raven zaupnosti z vsemi strankami, kot to izhaja iz medsebojnega dogovora. Zavedam se in se strinjam, da bom spoštovala vse veljavne predpise, ki se nanašajo na osebne podatke in komunikacijo.
• Jasno razumem, kako se izmenjujejo informacije med vsemi udeleženimi stranmi v vseh oblikah coaching interakcije.
• S klinetkami in sponzorkami(ji) ali zainteresiranimi stranmi se jasno dogovorim o pogojih, pod katerimi podatki ne bodo zaupni (npr. nezakonita dejavnost, če to zahtevajo predpisi, v skladu z veljavno sodno odredbo ali sodnim pozivom; neposredna ali verjetna nevarnost sebi ali drugim itd.). Kadar upravičeno verjamem, da velja ena od zgoraj navedenih okoliščin, bom morda o tem morala obvestiti pristojne organe.
• Ko delam kot interna coachinja, obvladujem navzkrižja interesov ali morebitna navzkrižja interesov z mojimi klientkami in sponzorji. Obvladovanje navzkrižja interesov je predmet dogovora o coachingu in stalnega dialoga, ki mora vključevati obravnavanje organizacijskih vlog, odgovornosti, odnosov, evidenc, zaupnost in druge zahteve glede poročanja.
• Vzdržujem, hranim in odstranjujem vse zapise, vključno z elektronskimi datotekami in komunikacijo, ustvarjene med mojo poklicno interakcijo na način, ki spodbuja zaupnost, varnost in zasebnost ter je v skladu z veljavnimi predpisi in dogovori. Poleg tega si prizadevam pravilno uporabljati porajajoče se in rastoče tehnološke dosežke, ki se uporabljajo v storitvah coachinga (storitve coachinga s pomočjo tehnologije), in se zavedam, kako zanje veljajo različni etični standardi.
• Pozorna sem na znake, ki kažejo na spremembe v vrednosti, prejeti iz coaching odnosa. V primeru takšne zaznave bodisi spremenim coaching odnos ali spodbudim klientko /sponzorko, da si poišče drugo coachinjo, drugo strokovnjakinjo ali uporabijo drug vir.
• Spoštujem pravico vseh strani, da skladno z dogovorom med izvajanjem coachinga prekinejo coaching odnos kadar koli in iz katerega koli razloga.
• Občutljiva sem na posledice vzpostavitve več dogovorov/odnosov z isto klientko in sponzorko hkrati, da bi se izognila situacijam navzkrižja interesov.
• Zavedam se in aktivno upravljam s kakršno koli razliko v moči ali statusu med klientko in mano, ki jo lahko povzročijo kulturna, medosebna, psihološka ali kontekstualna vprašanja.
• Svojim strankam razkrijem morebitno prejemanje nadomestila in druge koristi, ki jih lahko prejmem, če svoje stranke napotim tretjim osebam.
• Zagotovim dosledno kakovost coachinga ne glede na znesek ali obliko dogovorjenega nadomestila v katerem koli razmerju.

Razdelek II—Odgovornost do prakse in uspešnosti

Kot strokovnjakinja ICF:
• Pri vseh svojih interakcijah se držim etičnega kodeksa ICF. Ko izvem za morebitno kršitev kodeksa sama ali prepoznam neetično vedenje druge strokovnjakinje ICF, to zadevo spoštljivo izpostavim vpletenim. Če to ne reši zadeve, jo posredujem uradnemu organu (npr. ICF Global) v reševanje.
• Zahtevam, da vso podporno osebje spoštuje Etični kodeks ICF.
• Zavezujem se odličnosti z nenehnim osebnim, poklicnim in etičnim razvojem.
• Prepoznavam svoje osebne omejitve ali okoliščine, ki lahko škodujejo, so v nasprotju ali motijo mojo uspešnost coachanja ali moj poklicni odnos pri coachingu. Obrnila se bom na podporo, da bom znala določiti ustrezne ukrepe in po potrebi nemudoma poiskala ustrezno strokovno vodstvo. To lahko vključuje začasno ali trajno prekinitev coaching odnosa.
• Rešujem navzkrižje interesov ali morebitno navzkrižje interesov tako, da težavo obravnavam z vpletenimi stranmi, poiščem strokovno pomoč ali začasno oziroma trajno prekinem profesionalni odnos.
• Ohranjam zasebnost članic ICF in uporabljam kontaktne podatke članic ICF (e-poštne naslove, telefonske številke itd.) samo ob dovoljenju ICF ali članice ICF.

Oddelek III—Odgovornost do strokovnosti

Kot strokovnjakinja ICF:
• Natančno opredelim moje kvalifikacije za coaching, mojo stopnjo usposobljenosti za coaching, strokovno znanje, izkušnje, usposabljanja, certifikate in akreditacije ICF.
• Podajam verbalne in pisne izjave, ki so resnične in točne o tem, kaj ponujam kot strokovnjakinja ICF, kaj ponuja ICF, coaching poklic in potencialna vrednost coachinga.
• Komuniciram in osveščam tiste, ki morajo biti obveščeni o etični odgovornosti, ki jih določa ta kodeks.
• Prevzemam odgovornost za zavedanje in postavljanje jasnih, ustreznih in kulturno občutljivih meja, ki urejajo moje interakcije, fizične ali druge.
• Ne sodelujem v kakršnih koli spolnih ali romantičnih odnosih s klientkami ali sponzorkami. Vedno bom pozorna na raven intimnosti, ki je primerna za odnos. Sprejela bom ustrezne ukrepe za rešitev težave ali preklicala dogovor o coachingu.

Oddelek IV—Odgovornost do družbe

Kot strokovnjakinja ICF:
• Se izogibam diskriminaciji z ohranjanjem pravičnosti in enakosti v vseh dejavnostih in aktivnostih, pri tem pa spoštujte lokalna pravila in kulturne običaje. To vključuje, vendar ni omejeno na, diskriminacijo na podlagi starosti, rase, izražanja spola, etnične pripadnosti, spolne usmerjenosti, vere, nacionalnega porekla, invalidnosti ali vojaškega statusa.
• Priznavam in spoštujem prispevke in intelektualno lastnino drugih, pri čemer zahtevam lastništvo le nad svojim lastnim gradivom. Razumem, da lahko zaradi kršitve tega standarda tretja oseba zoper mene uporabi pravna sredstva.
• Pri izvajanju in poročanju o raziskavah sem poštena in delam v okviru priznanih znanstvenih standardov, veljavnih predmetnih smernic in meja svoje usposobljenosti.
• Zavedam se svojega vpliva in vpliva svojih strank na družbo. Držim se filozofije »delati dobro« v primerjavi z »izogibanjem slabemu«.

5. Zaveza

Kot strokovnjakinja ICF v skladu s standardi Etičnega kodeksa ICF priznavam in se strinjam, da bom izpolnjevala svoje etične in pravne obveznosti do svojih klientk, sponzork, kolegic in širše javnosti.

Če prekršim kateri koli del Etičnega kodeksa ICF, se strinjam, da me lahko ICF po lastni presoji pokliče na odgovornost. Nadalje se strinjam, da lahko moja odgovornost do ICF za kakršno koli kršitev vključuje sankcije, kot je obvezno dodatno usposabljanje coachinj ali drugo izobraževanje oziroma izgubim članstvo v ICF in/ali akreditacijo ICF.

Scroll to Top